Главна страница | Контакт | За нас | e-ОБУЧЕНИЕ SystemCert - дружество за сертификация
SystemCert - Качество, потвърдено чрез сертификация  
 
 
АктуалноПредприятиетоУСЛУГИПолезни връзкиПроекти
За частни лицаЗА ПРЕДПРИЯТИЯСертификатиЗапитвания
Акредитирано от Akkreditierung Austria
 


 
 


Като акредитиран орган за сертификация на системи за управление SystemCERT, Австрия сертифицира предприятия и организации в съответствие с нормативните предписания. Сертификацията на системи за управление протича в съответствие със строго дефиниран процес. Конкретните детайли са дефинирани в съответните стандарти и предписания и указания на Федералното министерство на икономиката и труда. SystemCERT, Австрия сертифицира следните системи за управление:

 • ISO 9001 - Системи за управление на качеството
 • ISO 45001 - Системи за управление на здравето и безопасността на работа
 • ISO 14001 - Системи за управление по отношение на околната среда


Протичането на дейностите за сертификация може да бъде проследено най-общо чрез следните стъпки:


 • Предварителен разговор
 • Представяне на оферта

 • Възлагане
 • Проверка на документацията
 • Планиране на одита

 • Одит на място в организацията
 • Документация
 • Одитен доклад
 • Евентуални подобрения

 • Изготвяне на сертификат
 • Контролен (надзорен) одит (годишен)
 • Одит за ресертификация (на всеки 3 години)
 • При необходимост може да бъде проведен предварителен или последващ одит.Ако сте решили да бъдете сертифицирани от SystemCERT, Австрия, трябва да представите следните данни за Вашата организация: • Брой на сътрудниците
 • Брой на местонахожденията
 • Дейност/продукти/бранш

Всички останали детайли могат да бъдат договорени по телефон или E-mail.


SystemCERT осъществява и вътрешнофирмени обучения в съответствие с конкретните потребности от развитие и повишаване компетентността на персонала на организацията-заявител на обучението. Предлагат се обучения в следните области: • Управление на качеството
 • Управление и развитие на персонала
 • и др.

Повече информация за предлаганите от нас обучения можете да откриете в частта "Услуги за частни лица".

 

 
     

 
 
Други услугиПредлагаме Ви специфични за Вашата организация и потребности вътрешно- фирмени обучения на тема „Качество“.

За различни теми можем да ви предложим експерти и лица за контакти.

За
контакти [»] 


 
   
  Site by wukonig.com
Translation and Bulgarian version by Angel Veselinov Lakov