Главна страница | Контакт | За нас | e-ОБУЧЕНИЕ SystemCert - дружество за сертификация
SystemCert - Качество, потвърдено чрез сертификация  
 
 
актуалнопредприятиетоуслугиполезни връзкиПроекти
частни лицапредприятиясертификатизапитвания
Акредитирано от Akkreditierung Austria
 


 
 
Удостоверяване на компетенции:
SystemCERT, провежда обучения на лица за придобиване на специални компетенции и след провеждане на изпит се удостоверяват както техните теоретични, така и практическите им знания и умения. Удостоверенията/сертификатите са насочени към критериите на международния стандарт за сертификация на лица ISO/IEC 17024. Това гарантира единен висок стандарт на компетенции на всички лица, завършили обученията и успешно положили съответния изпит.

Обучения:
SystemCERT провежда обучения в областта на управление на качеството, развитие на персонала и др., които се осъществяват под формата на отворени курсове, вътрешнофирмени обучения и съвместни обучения с обучителни организации. Обучения завършват с изпит и издаване на удостоверения/сертификати.

» Подробности

 
 
 
Като одобрен Орган по сертификация на системи за управление SystemCERT, Австрия сертифицира организации в съответствие с изисквания на стандрати като например ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, EN 1090 -1, -2, -3 и др.

Посредством независим подход при одитите с опитни в съответния бранш одитори не само се проверяват критериите на стандарта, но и се дават полезни указания, за да бъде идентифициран потенциал за подобрение.

» Подробности
 

 
 
Какви предимства
предлага сертификацията?
Международно признат сертификат

Непрекъснато одобряване от външен персонал

Идентифициране на възможностите за подобряване

Гарантиране на клиентите на стандартите за качество 
   
  Site by wukonig.com
Translation and Bulgarian version by Angel Veselinov Lakov