Курсове, семинари и вътрешнофирмени обучения. Обучения с присъждане на кредити

СюстемЦЕРТ провежда обучения в областта на управление на качеството, развитие на персонала и др., които се осъществяват под формата на отворени курсове, вътрешнофирмени обучения и съвместни обучения с обучителни организации. Вътрешнофирмените обучения се организират по заявка на клиент и в съответствие с конкретните потребности от развитие и повишаване компетентността на персонала.

Обучения завършват с тест или изпит, и издаване на удостоверения.

Вече повече от десет години специалистите на СюстемЦЕРТ провеждат следните обучения:

  • Вътрешнофирмени обучения на тема „Качество“
  • Пълномощник по качеството
  • Вътрешен одитор
  • Оперативен персонал/ръководители за охрана на труда, здравеопазване и опазване на околната среда
  • Преподавател/тренер
  • Управление и развитие на персонала
  • Лидерски умения
  • Мениджмънт и предприемачество
  • други

Нашите преподаватели и изпитващи са компетентни и опитни лица от икономиката и науката и се ангажират в съответствие с техния професионален опит.

Дългогодишното кооперативно сътрудничество осигурява непрекъснато съгласуване между преподавателите и осигурява еднакво високия стандарт за качество.

Обученията с присъждане на кредити се провеждат по 10 одобрени програми за обучение на педагогически специалисти в системата на предучилищното и училищното образование, вписани в Информационния регистър на одобрените програми за квалификация на МОН.