Управление на качеството

Ние виждаме нашата задача в ефективното прилагане на процедури за оценка на съответствието според изискванията на пазара и лицата, които те касаят. Те гарантират решаващ принос за успеха на компанията чрез обективната проверка на придобитите знания и тяхното потвърждаване.

СюстемЦЕРТ провежда одити за сертификация на системи за управление по основните стандарти ISO 9001, ISO 14001 и ISO 45001. Стандартите са жизнено важни за предотвратяване на рисковете, въздействащи върху здравето, безопасността на хората и околната среда.

Обучение и удостоверяване на компетентности

Ние обучаваме лица и удостоверяваме както техните теоретични и практически умения, така и специалните им компетенции.

Удостоверяването на компетенции по правило се извършва след приключване на обучение. SystemCERT провежда обученията си самостоятелно или съвместно с други обучаващи организации. Обученията са ориентирани към изискванията за удостоверяване на компетенции и се осъществяват от експерти с богат практически опит.

Информация за провеждане на дейности по сертификация и обучение можете да получите след запитване на office@systemcert-bg.com.

Проекти

Участието в национални и международни проекти задълбочава знанията, опита и компетенциите в областта на управлението на качеството и обучението на персонала.