Главна страница | Контакт | За нас | Партньори | e-ОБУЧЕНИЕ SystemCert - дружество за сертификация
SystemCert - Качество, потвърдено чрез сертификация  
 
 
АктуалноПредприятиетоУслугиПолезни връзкиПРОЕКТИ
Акредитирано от Федералното министерство на науката, изследванията и икономиката
 
Проекти

Чрез включването в мрежи от партньорства в различни области се повишава капацитетът за предоставяне на актуални услуги за предприятия, организации и лица, както и за развиване на нови обучителни програми и прилагане на съвременни методи за обучение и квалификация.


  Европейски проекти  
  Проектът Certi.MenTu се занимава със сертификацията на ментори и тютори и насърчава обмяната на опит между институциите в областта на ПОВ и работодателите което ще доведе до задълбочено разбиране на потребностите на обучаващите се на работното място. Стандартизираната сертификация на основата на европейския стандарт ISO 17024 за сертификация на лица ще направи възможно признатото валидиране и ще гарантира качеството. Така проектът ще допринесе за интеграцията на пазара на труда в професионалното образование и обучение. Повече информация може да намерите на www.certimentu.eu  
  Проектът Cubitus е насочен към висши училища и МСП в областта на туризма и предполага, че те ще се концентрират по-силно, отколкото до сега, върху професионалните възможности за коопериране едни с други. Сътрудничеството при взаимното консултиране в областта на европейската туристическа индустрия ще доведе до изготвяне на концепция, практическо изпробване и обществено разпространение. В екипа са включени опитни специалисти от браншови камери, консултантски фирми, ВУЗове и колежи от Австрия, Италия, Португалия, Уелс, Естония, Румъния и Турция. Проектът ще продължи от октомври 2013 г. до октомври 2015 г. Повече информация може да намерите на www.cubitus-project.eu  
  Проектът Q-BICON се осъществява чрез развитие и предоставяне на иновативно обучение за заети лица в областта на биоенергията, което включва четири учебни модула: 1) разбиране за енергийни системи; 2) устойчиво енергийно използване на биомаса; 3)управление на проекти, право в областта на енергията и програми за финансиране; 4)комуникация и участие на заинтересовани страни. Q-BICON засилва своето въздействие чрез тренинг на мултипликатори – консултанти и специалисти от обществения и честен сектор, както и НПО. Повече информация може да намерите на www.q-bicon.eu
  Проектът ISO-CONSTRUCT се отнася до валидиране на компетенции на работници в строителството (без завършено образование) при прилагане на стандарта ISO 17024. Една от основните цели на проекта ISO CONSTRUCT е секторния трансфер за прозрачна и международно призната акредитация на компетенции. Като планирани стъпки са предвидени изследване на някои строителни професии относно необходимите професионални компетенции, изготвяне на матрица на компетенциите за EQR 1 и 2 професии в строителството, изработване на процедури за изпитване и оценка за сертификация по ISO 17024, тестова фаза с участници от страните партньори, обработка на обратната информация и подобряване на процедурата и инструментите, и провеждане на поредица от дейности за разпространение на метода и резултатите за последващо прилагане. Повече информация може да намерите на www.iso-construct.eu/en/iso-construct/iso-construct-the-project.html>
  Проектът ISO QUAM има за цел да осигури достъп за нискоквалифицирани и неквалифицирани работници в областта на металообработването до сертификация на техните лични умения и компетентности (ЕКР нива 1 и 2) чрез трансфер на съществуващ модел на схеми за сертификация на компетентностите въз основа на стандарта ISO 17024:2003. Повече информация може да намерите на www.isoquam.eu
  Проекти на национално ниво  
  Проект „Разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони”(ОП „РЧР”) Проектът, изпълняван от БСК-СББ,  е насочен към повишаване на адаптивността, ефективността и балансиране на търсенето и предлагането на пазара на труда чрез изграждане на система за оценяване на компетенциите на работната сила на браншово и регионално ниво.  В рамките на проекта експерти на SystemCERT участваха при разработването на концепция и схема за сертификация на оценители на компетенции; осъществиха обучения на персонал на фирми и разработиха онлайн-курс за самостоятелно обучение в областта на управлението на качеството. Към момента експерти на SystemCERT разработват онлайн-обучение за управление на доставките. Повече информация може да намерите на www.competencemap.bg
  Програма "Новите лидери" Проектът е насочен към създаване на компетенции и нови модели за управление на пациентските организации. Основната целева група са лидери и ключови специалисти в пациентски НПО, а очакваният резултат е въвеждане на практиката на стандартизиране и правила за качествено управление на НПО и повишен капацитет за вземане на решения, лобиране и застъпничество. Обучителната програма включва обучения по управление на качеството, осъществени от експертите на SystemCERT, организационно развитие, финанси, право, набиране на средства, работа с медиите и др. Повече информация може да намерите на www.newleaders-bg.info/
  Проект „Професия, качество, перспектива”(програма ФАР) Проектът, осъществен от БГЦПО Плевен, беше насочен към квалификацията на безработни за заварчици. В резултат на положен изпит бяха сертифицирани с международно признат сертификат 17 заварчици с различна степен на компетентност. Беше преоборудвана и модернизирана многофункционална учебна работилница по заваряване с 6 работни места и бяха разработени актуални учебни програми и материали за обучение по заваряване. Повече информация може да намерите на www.bgcpo.bg/pleven/index.php?p=projects&nid=75
  Програма WBF - Подпомагане на българската дървообработваща и мебелна индустрия Проектът, осъществен с финансовата подкрепа на GTZ, беше насочен към подпомагане на българската дървообработваща и мебелна индустиря чрез редица инициативи, вкл. участие в изложения и обучение на персонал. Част от дейностите включваха развитие и повишаване компетентността на експертите на Браншовата камара на дървообработващата и мебелна промишленост (БКДМП) с цел подобряване на вътрешно-организационните процеси. Експертите на SystemCERT проведоха обучения в областта на организационния мениджмънт и системите за управление на качеството. В рамките на проекта БКДМП успешно въведе система за управление на качеството.
  Проект BEB - Професионално обучение на възрастни и заетост В рамките на проекта беше адаптирана схема за сертификация на преподаватели на възрастни в областта на професионалното обучение с участието на представители на държавни институции, работодателски организации и центрове за професионално обучение (ЦПО), вкл. трите Българо-германски центъра за професионално обучение в Пазарджик, Плевен и Стара Загора. В резултат на дейностите беше разработено методическо ръководство за преподаватели на възрастни, проведени бяха 4 пилотни обучения и бяха сертифицирани 54 преподавателя от ЦПО.  
 


 
 
Проекти


Участието в национални и международни проекти задълбочава знанията, опита и компетенциите в областта на управлението на качеството и професионалното обучение и сертификация на лица. 
   
  Site by wukonig.com
Translation and bulgarian version by Angel Veselinov Lakov