Главна страница | Контакт | За нас | e-ОБУЧЕНИЕ SystemCert - дружество за сертификация
SystemCert - Качество, потвърдено чрез сертификация  
 
 
АктуалноПредприятиетоУслугиПолезни връзкиПРОЕКТИ
Акредитирано от Akkreditierung Austria
 
Проекти

Чрез включването в мрежи от партньорства в различни области се повишава капацитетът за предоставяне на актуални услуги за предприятия, организации и лица, както и за развиване на нови обучителни програми и прилагане на съвременни методи за обучение и квалификация.

Projects

Through participation in partnership’s networks in different areas we improve our capacity to offer up-to-date services to companies, institutions and persons as well as to develop new training curriculums and to use innovative training and qualification tools.
  Проекти на европейско и национално ниво

Projects on European and National Level

 
  Проект „Усвояване на нови умения и подходи за обучители по нискоенергийно строителство, Еразъм+

Проектът представляваше мобилност на пероснал от гимназии и центрове за професионално обучение за запознаване със съвременните подходи за обучение в областта на нискоенергийното строителство. В рамките на мобилността беше посетен център за професжонално обучение в Котбус, Германия, където участниците се запознаха с добрите практики в областта.

Project Learning of New Skills and Approaches for Trainers in Low-energy Construction, Еrasmus+

The project was a mobility of personnel from schools and centers for vocational training to aquire modern training approaches in the field of low-energy construction. In the frame of the mobility a center for vocational training in Cotbus, Germany was visited where the participants were introduced to the best practices aquired there.

  Проект „Разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони”(ОП „РЧР”)

Проектът, изпълняван от БСК-СББ, е насочен към повишаване на адаптивността, ефективността и балансиране на търсенето и предлагането на пазара на труда чрез изграждане на система за оценяване на компетенциите на работната сила на браншово и регионално ниво.  В рамките на проекта експерти на SystemCERT участваха при разработването на концепция и схема за сертификация на оценители на компетенции; осъществиха обучения на персонал на фирми и разработиха онлайн-курсове за самостоятелно обучение в областта на управлението на качеството и управлението на доставки. Повече информация може да намерите на www.competencemap.bg

Project Development of workforce competence assessment system by sectors and regions

The project has been implemented by the Bulgarian Industrial Association - Union of the Bulgarian Business in the period 2009-2013. The overall project objective it to enhance labour market adaptability and effectiveness, as well as to strike a greater balance of labour market demand and supply by developing a system for workforce competence assessment by sectors and regions. As part of the project activities SystemCERT’s experts took part in the process of the development of certification’s scheme for competences’ assessors. SystemCERT’ s experts also developed 2 online self-learning courses for quality management and supply management. In the frame of the project were delivered and multiple trainings in the field of quality management for companies’ staff in different cities in Bulgaria. For more information www.competencemap.bg

  Програма "Новите лидери"

Проектът е насочен към създаване на компетенции и нови модели за управление на пациентските организации. Основната целева група са лидери и ключови специалисти в пациентски НПО, а очакваният резултат е въвеждане на практиката на стандартизиране и правила за качествено управление на НПО и повишен капацитет за вземане на решения, лобиране и застъпничество. Обучителната програма включва обучения по управление на качеството, осъществени от експертите на SystemCERT, организационно развитие, финанси, право, набиране на средства, работа с медиите и др. Повече информация може да намерите на www.newleaders-bg.info/

Project New Leaders

The project aims to build competences and new models for management of patients’ organizations \NGOs\. The main target groups are leaders and key personnel at these NGOs and the expected results are to be implemented practices of standardization and rules for qualitative NGO’s management and to be improved the NGOs decision-making, lobbying and representation capacity. SystemCERT’s expert delivered training about the specifics of the quality management in the services’ area. For more information www.newleaders-bg.info/

 
  Проект „Професия, качество, перспектива” (програма ФАР)

Проектът, осъществен от БГЦПО Плевен, беше насочен към квалификацията на безработни за заварчици. В резултат на положен изпит бяха сертифицирани с международно признат сертификат 17 заварчици с различна степен на компетентност. Беше преоборудвана и модернизирана многофункционална учебна работилница по заваряване с 6 работни места и бяха разработени актуални учебни програми и материали за обучение по заваряване.

Project Vocation, Quality, Perspective

The project implemented by Bulgarian-German Vocational Training Centre in Pleven was aimed at qualification of welders. At the end of the welders’ training SystemCERT’s experts conducted theoretical and practical exam which allowed 17 welders to receive internationally recognized certificate for the correspondent level of competence. During the project’s duration the practical training facility was modernized and up-to-date training curriculum and materials were developed.

  Програма WBF - Подпомагане на българската дървообработваща и мебелна индустрия

Проектът, осъществен с финансовата подкрепа на GTZ, беше насочен към подпомагане на българската дървообработваща и мебелна индустиря чрез редица инициативи, вкл. участие в изложения и обучение на персонал. Част от дейностите включваха развитие и повишаване компетентността на експертите на Браншовата камара на дървообработващата и мебелна промишленост (БКДМП) с цел подобряване на вътрешно-организационните процеси. Експертите на SystemCERT проведоха обучения в областта на организационния мениджмънт и системите за управление на качеството. В рамките на проекта БКДМП успешно въведе система за управление на качеството.

Programme WBF – Support of Bulgarian Branch Chamber of Woodworking and Furniture Industry (BCWFI)

The project was implemented with the GTZ’s financial support and was aimed to support BCWFI’s activities through different initiatives including participation in exhibitions and training of the personnel. As part of the training’s activities SystemCERT’s experts conducted trainings concerning improvement of internal organizational processes – organizational management and quality management systems In the frame of the project BCWFI was successfully implemented and certified quality management system.

  Проект BEB - Професионално обучение на възрастни и заетост

В рамките на проекта беше адаптирана схема за сертификация на преподаватели на възрастни в областта на професионалното обучение с участието на представители на държавни институции, работодателски организации и центрове за професионално обучение (ЦПО), вкл. трите Българо-германски центъра за професионално обучение в Пазарджик, Плевен и Стара Загора. В резултат на дейностите беше разработено методическо ръководство за преподаватели на възрастни, проведени бяха 4 пилотни обучения и бяха сертифицирани 54 преподавателя от ЦПО.

Project BEB – Vocational training of adults and employment

In the frame of the project a certification scheme for adult’ trainers certification was adapted with the active participation of representative from government institutions, business union and centers for vocational training. As a result of the activities a methodological guide for adult’s trainers was developed, 4 train-the-trainers trainings were conducted and 54 trainers were certified with internationally recognized certificate.

 


 
 
Проекти


Участието в национални и международни проекти задълбочава знанията, опита и компетенциите в областта на управлението на качеството и професионалното обучение и сертификация на лица. 
   
  Site by wukonig.com
Translation and Bulgarian version by Angel Veselinov Lakov