Главна страница | Контакт | За нас | Партньори | e-ОБУЧЕНИЕ SystemCert - дружество за сертификация
SystemCert - Качество, потвърдено чрез сертификация  
 
 
АктуалноПредприятиетоУСЛУГИПолезни връзкиПроекти
ЗА ЧАСТНИ ЛИЦАУслуги за предприятияСерификатиЗапитвания
Акредитирано от Федералното министерство на науката, изследванията и икономиката
 


 
 


Удостоверяването на компетентности в съответствие с EN ISO/IEC 17024 представлява допълнение към признатото училищно и професионално обучение.


Обучение и удостоверяване на компетентности


Ние обучаваме лица и удостоверяваме както техните теоретични и практически умения, така и специалните им компетенции. Удостоверенията/сертификатите се ориентират спрямо критериите на EN ISO/IEC 17024.

Удостоверяването на компетенции по правило се извършва след приключване на обучение. SystemCERT провежда обученията си самостоятелно или съвместно с други обучаващи организации. Обученията са ориентирани към изискванията за удостоверяване на компетенции и се осъществяват от експерти с богат практически опит. На успешно положилите изпит се издава удостоверение или сертификат, с което се удостоверяват както теоретичната подготовка, така и практическите умения на участниците в обученията. Притежаването на сертификат гарантира висок стандарт на компетентност на лицето. По всички обучения може да бъдат и само полагани изпити след приравняване с цел удостоверяване на съответните компетентности, при условие, че са спазени изискванията на SystemCERT. Предлагат се следните обучения:


 


Посочените обучения се предлагат както самостоятелно, в рамките на отворени курсове, така и в рамките на вътрешнофирмени обучения. Вътрешнофирмените обучения се организират по заявка на клиент и в съответствие с конкретните потребности от развитие и повишаване компетентността на персонала.

Обучения чрез ваучерната система на Агенция по заетостта (програма "Аз мога") за заети лица


“СюстемЦЕРТ” ЕООД е одобрен доставчик на услуги към Агенция по заетостта за осъществяване на обучения по ключови компетентности. Акцент при тях е въвеждането, управлението, поддържането и контролът на системите за управление в организациите. В този смисъл курсовете са насочени към персонала, свързан с управление на качеството и провеждане на вътрешни одити. Темите на обученията са следните:За да бъде включено в нашите обучения по ваучерната система, е необходимо заетото лице да подаде заявление в Дирекция “Бюро по труда” по местоживеене за получаване на ваучер. Към заявлението се прилагат копие на лична карта, диплома за завършено образование, както и декларация по образец. След като получи ваучера си, заетото лице трябва да го представи на обучаващата организация, за да може да бъде включено в избраното от него обучение.
 
     

 
 
Други услугиОбучения в сферата на управлението, финансите, туризма и обслужването, за тренери и наставници, помощник-възпитатели, чуждоезикови и др.

Вътрешнофирмени обучения на тема „Качество“

За
контакти [»]
 
   
  Site by wukonig.com
Translation and bulgarian version by Angel Veselinov Lakov