Главна страница | Контакт | За нас | e-ОБУЧЕНИЕ SystemCert - дружество за сертификация
SystemCert - Качество, потвърдено чрез сертификация  
 
 
АктуалноПредприятиетоУСЛУГИПолезни връзкиПроекти
ЗА ЧАСТНИ ЛИЦАУслуги за предприятияСерификатиЗапитвания
Акредитирано от Akkreditierung Austria
 


 
 


Удостоверяването на компетентности в съответствие с EN ISO/IEC 17024 представлява допълнение към признатото училищно и професионално обучение.


Обучение и удостоверяване на компетентности


Ние обучаваме лица и удостоверяваме както техните теоретични и практически умения, така и специалните им компетенции. Удостоверенията/сертификатите се ориентират спрямо критериите на EN ISO/IEC 17024.

Удостоверяването на компетенции по правило се извършва след приключване на обучение. SystemCERT провежда обученията си самостоятелно или съвместно с други обучаващи организации. Обученията са ориентирани към изискванията за удостоверяване на компетенции и се осъществяват от експерти с богат практически опит. На успешно положилите изпит се издава удостоверение или сертификат, с което се удостоверяват както теоретичната подготовка, така и практическите умения на участниците в обученията. Притежаването на сертификат гарантира висок стандарт на компетентност на лицето. По всички обучения може да бъдат и само полагани изпити след приравняване с цел удостоверяване на съответните компетентности, при условие, че са спазени изискванията на SystemCERT. Предлагат се следните обучения:


 • Инструктор по качеството
 • Пълномощник по качеството
 • Вътрешен одитор
 • TQM – мениджър
 • Оперативен ръководител
 • Оперативен персонал/ръководители за охрана на труда, здравеопазване и опазване на околната среда
 • Мениджър проекти
 • Мениджър маркетинг
 • Мениджър персонал
 • Преподавател/тренер
 • Управление и развитие на персонала
 • Лидерски умения
 • Мениджмънт и предприемачество
 • други

 


Посочените обучения се предлагат както самостоятелно, в рамките на отворени курсове, така и в рамките на вътрешнофирмени обучения. Вътрешнофирмените обучения се организират по заявка на клиент и в съответствие с конкретните потребности от развитие и повишаване компетентността на персонала.

 
     

 
 
Други услугиОбучения в сферата на управлението, финансите, туризма и обслужването, за тренери и наставници, помощник-възпитатели, чуждоезикови и др.

Вътрешнофирмени обучения на тема „Качество“

За
контакти [»]
 
   
  Site by wukonig.com
Translation and Bulgarian version by Angel Veselinov Lakov