Одити за сертификация

Сертификацията на системи за управление протича в съответствие със строго дефиниран процес. Конкретните детайли са дефинирани в съответните стандарти и предписания и указания. SystemCERT сертифицира предприятия и организации в съответствие с нормативните предписания по следните системи за управление:

 • ISO 9001 - Системи за управление на качеството
 • ISO 14001 - Системи за управление по отношение на околната среда
 • ISO 45001 - Системи за управление на здравето и безопасността на работа

Посредством независим подход при одитите с опитни в съответния бранш одитори не само се проверяват критериите на стандарта, но и се дават полезни указания, за да бъде идентифициран потенциал за подобрение.

Протичането на дейностите за сертификация може да бъде проследено най-общо чрез следните стъпки:

 • Предварителен разговор
 • Представяне на оферта
 • Възлагане
 • Проверка на документацията
 • Планиране на одита
 • Одит на място в организацията (протича в два етапа)
 • Документация
 • Одитен доклад
 • Евентуални подобрения
 • Изготвяне на сертификат
 • Kонтролен (надзорен) одит (годишен)
 • Одит за ресертификация (на всеки 3 години)
 • При необходимост може да бъде проведен предварителен или последващ одит

Ако сте решили Вашата система за управление да бъде сертифицирана, трябва да попълните формуляр с данни за Вашата организация като:

 • брой на сътрудниците
 • брой на местонахожденията
 • дейност/продукти/бранш
 • друга допълнителна информация

Какви предимства предлага сертификацията?

 • международно признат сертификат
 • непрекъснато одобряване от външен персонал
 • идентифициране на възможностите за подобряване
 • гарантиране на клиентите на стандартите за качество

Информация за издадени и актуални сертификати можете да получите след писмено запитване в нашия офис на имейл: office@systemcert-bg.com